Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige

Svensk bioraffinering är en sektor på snabb tillväxt. En industriell omställning mot en biobaserad ekonomi skapar stora möjligheter – men det behövs forskning, kompetensutveckling, innovationsöverföring och en bred samverkan mellan alla aktörer för att göra rätt från början.

Sveriges industri befinner sig i en stor omställning. Fossilbaserade produkter ersätts med biobaserade; exempelvis har Sverige som målsättning att alla fordonsbränslen ska vara förnybara år 2030, och i framtiden produceras merparten av våra konsumentprodukter från förnybara råvaror i svenska konkurrenskraftiga resurseffektiva bioraffinaderier. Ett konkurrenskraftigt biobaserat samhälle bygger på att tillgänglig förnybar råvara utnyttjas effektivt för produktion av livsmedel, foder, kemikalier, material och energibärare.

Det finns en betydande marknadspotential i biobaserade produkter som kan komma att vara av stor betydelse för Sveriges ekonomi – om den förverkligas. Det behövs insatser både från industrin, akademin och politiken. Teknologi, forskning och regelverk behöver, med en genomgående systemsyn, anpassas till framtidens bioekonomi.

Den övergripande målsättningen är att Sveriges konkurrenskraft som bioekonomi ska stärkas, och att landet utvecklar nya, branschöverskridande bioraffinaderikoncept. Kemikalier, material och energibärare ska produceras på ett hållbart sätt och vara konkurrenskraftiga. Produktionen från bioraffinaderierna ska vara giftfri, energisnål och koldioxidneutral.

Agendan har identifierat fem viktiga insatsområden som ska uppfylla målen och stakar ut vägen för den framtida bioraffinaderisektorn:

 • mötas – skapa en nationell kommunikationsplattform
 • samverka – aktiviteter för att stärka interaktionen mellan aktörerna i systemet
 • utveckla verktyg – teknikplattformar och testbäddar för biobaserad produktion
 • utveckla systemkompetens – integrera en systemsyn i alla delprojekt
 • långsiktig kompetensförsörjning – utveckla spetskompetens men med ett tvärvetenskapligt synsätt.

Samverkan kommer att ske genom exempelvis:

 • analys av nödvändigt politiskt åtagande
 • ökad personrörlighet
 • branschforskningsprogram
 • svensk nod för Horizon 2020
 • kompetensförsörjning
 • demonstration
 • kommunikation.

Last updated 7 September 2017

Page statistics