Rail Test Nordic

Reference number 2015-04496
Coordinator RTN RAIL TEST NORDIC AB - RAIL TEST NORDIC AB
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration October 2015 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att realisera testbädden. Det finns det idag ett genomarbetat och förankrat upplägg av ett realiserande av en testbädd. Följande delar är framtaget: - Testbäddens tekniska utformning är utarbetad tillsammans med potentiella användare. - Finansieringupplägg för bygg- och driftsfasen. - Organisationsupplägg för bygg- och driftsfasen med ägandeformer och finansiering för de olika delarna i testbädden. - Kunder som är beredda att investera och teckna långa avtal om nyttjande. - Befintlig järnväg, med broar, trummor, mm är inspekterade för att få säkrare kalkyler.

Expected results and effects

Testbädden eller testbanan kommer att ge möjligheter att: - öka innovationsförmågan inom järnvägsindustrin, framförallt den svenska järnvägsindustrin där ca 25 000 ar anställda idag. - starka järnvägens konkurrenskraft och pa sa satt minska miljöpåverkan inom transportsektorn. Järnväg ar ett mycket miljövänligt transportsätt som har mycket små utsläpp av växthusgaser. - generera exportinkomster genom att utländska företag testar sina produkter på testbanan - vara unik i Europa m.a.p. vintertester och tester i höga hastigheter.

Planned approach and implementation

Projektet har drivits på ett brett sätt med många olika kontakter/aktiviteter samtidigt. Det har varit samebyar, skogsägare, jägare, lokalbefolkning, politiker, tågtillverkare, universitet, branschorganisationer på nationell och internationell nivå, finansieringsinstitut, konsulter och våra projektpartner. De viktigaste faktorerna för projektets framgång har varit: - att vi arbetat brett - intresse och stöd från potentiella kunder - stort politiskt stöd - Uppbackning från Vinnova (förutom finansiering)

External links

http://railtestnordic.com/

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.