Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Personaliserad medicin

En av tre personer drabbas någon gång under sin livstid av cancer, och trenden pekar på att det inom några år är en av två. Genom en nära samverkan mellan aktörer inom bland annat akademin, industrin och vårdsektorn ska Personalized Medicine för cancer implementeras inom svensk hälso- och sjukvård.

Onkologi är det snabbast växande området inom läkemedelsindustrin i dag med över 1000 cancerläkemedel under utveckling i världen. Majoriteten av dessa läkemedelsbehandlingar bygger på Personalized Medicine, som syftar till att stödja val av behandlingstyp för en cancerpatient baserat på individens och tumörens karakteristika, exempelvis genprofil. Inom cancersjukvård är den omedelbara nyttan för både patienter och hälso- och sjukvård av Personalized Medicine mycket stor.

Implementering av Personalized Medicine i Sverige ger dessutom förutsättningar att attrahera stora R&D-projekt globalt inom Life Science. Sverige har med sina populationsbaserade biobanker kopplade till personnummer en unik fördel gentemot andra länder.

Agendan för Personalized Medicine formulerar visionen att Sverige via en nationell kraftsamling blir ett av de första länderna att erbjuda ett evidensbaserat hälsovårdssystem genom implementering av Personalized Medicine.

För att uppfylla visionen krävs en rad insatser, bland annat att:

  • samordna användandet av populationsbaserade patientdatabaser och länka det till biobanksinitiativ och kliniska prövningar
  • säkerställa att nya och innovativa koncept når klinikerna – och öka andelen cancerpatienter som deltar i kliniska studier
  • införa bättre utbildning för läkare och sjuksköterskor i Good Clinical Practice
  • ta fram ett beslutstöd för behandlande läkare baserat på de nya data som genereras.

En nationell nära samverkan mellan akademi (universitet) hälso –och sjukvård (onkologi och hematologiklinker på sjukhusen) och industri (bioteknik- medicinteknik- och läkemedelsföretag) är nödvändig för att implementera Personalized Medicine. Agendans föreslagna insatser kommer dessutom att bidra till att skapa synergieffekter bland mindre företag inom inte minst bioteknik och IT, samt bland medicinska forskningsorgan. Målet är också att implementeringen av Personalized Medicine ska samverka med andra strategiska innovationsagendor inom Life Science-området.

Läs agendan

Kontakt

Carsten Rose, Lunds universitet

carsten.rose@immun.lth.se

Last updated 1 December 2021

Page statistics