Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Biokraft år 2040

Sverige har som mål att ha 100 % förnybar energiproduktionen till år 2050. Potentialen för att öka biokraftens andel av den svenska elproduktionen är stor. Möjlighet finns att öka från dagens 4,3 GW effekt till 10 GW effekt samt att öka elproduktionen från dagens 12 TWh till 40 TWh 2040.

Bioenergin är redan i dag den ledande energikällan i den svenska energiförsörjningen och står för en tredjedel av all energi. Inom elområdet hålls biokraftproduktion delvis tillbaka av lågt elpris och styrmedel som prioriterar energiproduktion men inte effekt. Sverige har en stor potential att öka den svenska elproduktionen genom satsningar på användandet av biomassa. Här finns möjlighet att öka råvaruvolymen genom att bättre utnyttja rest- och biprodukter från skogsbruket, skogsindustrin och jordbruket och genom odling av energigrödor. Potentialen kan även utökas genom att avverka en större andel av tillväxten i skogen.

Agendans kortsiktiga mål är bland annat att: • reformera elcertifikatsystem för att skapa bättre marknadsförutsättningar för förnybar och styrbar eleffekt; • införa effektskatt för hushåll som styr till minskad elvärmeanvändning under höglasttimmarna under vinterperioden.; • skapa förutsättningar för längre drifttider (ökad användning av befintliga anläggningar).

Målen på längre sikt är att:

  • skapa en ordnad avveckling av överkapacitet i elproduktionen genom avvecklingen av äldre kärnkraftverk
  • använda hela värmeunderlaget i fjärrvärmenät för kraftvärme, från dagens 40 % till potentiella 75 %, och öka elproduktion från biogas
  • utveckla ny teknik som ger höjt elutbyte i stora anläggningar.


Målen ska nås genom förändrade styrmedel och avgifter, utökade forskningssatsningar och ett utökat stöd för pilot- och demonstrationsanläggningar.


För att komma vidare behövs ett samarbete mellan regeringen, intressegrupper från olika energislag, regionala energikontor, lokalt näringsliv och forskningsinstitutioner. Härigenom kan styrmedel och marknadsvillkor skapas som gynnar väderoberoende och förnybar eleffekt. Ett reformerat elcertifikatsystem och bättre förutsättningar för FoU-insatser skulle påskynda förändringsprocessen.

Läs agendan

Biokrafts agenda

Last updated 15 November 2021

Page statistics