Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Extended EV Battery Life: Improving the Value Chain

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Funding from Vinnova SEK 969 800
Project duration October 2017 - August 2018
Status Completed
Venture Circular economy

Purpose and goal

Projektets mål var att analysera hinder och utmaningar som påverkar en utökad värdekedja för elfordonsbatterier och identifiera lösningar för att hantera dessa utmaningar, främst ur ett affärsmodellsperspektiv. Under projektets gång identifierades och utforskades hinder och möjligheter för utveckling av mer cirkulära affärsmodeller. Projektet bidrar till den cirkulära ekonomin genom konceptualisering av framtida scenarier med värdekedjor som inkluderar second life och högre grad av återvinning.

Expected results and effects

Viktiga hinder och utmaningar som påverkar en utökad värdekedja identifierades och analyserades. Tekniska hinder: låg kunskap om hur batteriet förlorar kapacitet efter 70-80% och avsaknad av standarder för batteriers hårdvara, mjukvara och gränssnitt. Organisatoriska hinder: Osäkerhet i hur producentansvaret ska tolkas i en värdekedja med second life, låg investeringsvilja i såväl second life som återvinning till följd av osäkerhet om framtida batterikemier och prisutveckling på material och nya batterier, låg grad av samarbeten krig second life.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i fyra moduler: 1: Kartlägga nuvarande värdekedjor och affärsmodeller. Detta genomfördes genom litteraturstudier. 2: Utforska hinder och möjligheter. Detta genomfördes genom 20 intervjuer med representanter längs värdekedjan för elfordonsbatterier. Intervjuerna analyserades ur ett affärsmodellsperspektiv. 3: Skapa förbättrade värdekedjor och affärsmodeller. Resultaten från modul 2 diskuterades i två workshops. Resultaten utgör bas för konceptualisering av framtida cirkulära affärsmodeller. 4: Utvärdering medelst cirkularitetsmått.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 29 September 2017

Reference number 2017-03163

Page statistics