Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Strategi från Vinnova för ökad innovationskraft

Published
2007-June
Language
Swedish
Series number
VP 2007:01
Series
Vinnova information
ISBN
1650-3120/1651-3568
ISSN
Number of pages
100
Author
Jan Edling, Kenth Hermansson, Rolf Nilsson & Jenni Nordborg - Vinnova
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
Subject
International collaboration, About Vinnova, Research and development in business

I den globala ekonomin behöver Sverige fler nya och fler växande företag. För att stärka den svenska konkurrenskraften är det viktigt att små och medelstora företag satsar mer på innovativt arbete och forskning och utveckling (FoU). Vinnova har därför, efter samråd med företagare, forskare och företrädare för organisationer och myndigheter, tagit fram en strategi för FoU- och innovationssatsningar på små och medelstora företag. Insatser för att stärka innovationer och FoU löser inte alla problem för små och medelstora företag, men adresserar ett viktigt område för tillväxt. De bidrar även till ett bättre företagarklimat i Sverige.

Globaliseringen innebär att också politiken blir mer internationellt konkurrensutsatt. I många länder inom EU, och övriga delar av världen, satsar staten på att bidra till tillväxt i små och medelstora företag. Det handlar till exempel om riktad finansiering av innovationsverksamhet och skatteincitament för att stödja industriell FoU. Statliga satsningar på små och medelstora företag har blivit ett av flera instrument i konkurrensen mellan länder och regioner.

Vinnova föreslår fyra strategiska insatsområden för att svara mot dessa behov. Nya insatser för företagens investeringar i innovationer och samarbete för att utveckla innovationer och internationell uppkoppling kan bidra till ökad internationell konkurrenskraft. Myndigheter och organisationer bör arbeta mer effektivt efter principen "No wrong door"- alla ingångar leder rätt. Det innebär att företag som vill växa genom att satsa på innovationer och FoU får information om vilka olika finansieringsmöjligheter som finns i Sverige och EU.

Last updated 23 February 2018

Page statistics