Published
2013-April
Language
Swedish
Series number
VA 2013:09
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-91-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
68
Author
Andreas Hanning - Lighthouse & Chalmers tekniska högskola
Price
227 kr
Publisher
Vinnova
Reference number
2012-00083
Subject
Clean technology, Product realisation, Services, Transportation, Research and development in business

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av närings¬livets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Föreliggande studie analyserar företag inom de marina och maritima näringarna.

Denna studie är en översikt över de marina och maritima näringarna i Sverige 2007-2011. Studien är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som Vinnova tagit initiativ till. Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer. I studien presenteras delar av den databas som tagits fram i projektet kortfattat, men ytterligare fördjupningar i materialet uppmuntras i samarbete med olika aktörer inom den maritima näringen.

Ladda ner lista över de 2 150 företag som ingår i studien.

Last updated 23 February 2018

Page statistics