Utgiven
2013-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:09
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-91-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
68
Författare
Andreas Hanning - Lighthouse & Chalmers tekniska högskola
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2012-00083
Ämne
Miljö och energi, Produktion, Tjänster, Transport, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av närings¬livets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Föreliggande studie analyserar företag inom de marina och maritima näringarna.

Denna studie är en översikt över de marina och maritima näringarna i Sverige 2007-2011. Studien är en i en serie analyser av struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för olika näringsgrenar som Vinnova tagit initiativ till. Det övergripande syftet är att fördjupa kunskapsunderlaget för att användas i strategiprocesser och i dialogen med och mellan innovationssystemets aktörer. I studien presenteras delar av den databas som tagits fram i projektet kortfattat, men ytterligare fördjupningar i materialet uppmuntras i samarbete med olika aktörer inom den maritima näringen.

Ladda ner lista över de 2 150 företag som ingår i studien.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan