Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics Phase 4

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 10 000 000
Project duration July 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med den avslutande etappen av Uppsala Berzelii Centrum har varit att kunna nyttiggöra resultat från de tidigare etapperna och förbereda en övergång av pågående forskningsprojekt till andra utlysningar eller miljöer. Målsättningen har varit att ett flertal kommersialiseringsprojekt skall kunna genomföras under den fjärde etappen, och att finna lämpliga utlysningar eller forskningsmiljöer för forskningsprojekt med stor potential men som behöver längre tid för att kunna genomföras. Båda dessa målen har uppfyllts.

Expected results and effects

Fyra kommersialsieringsprojekt har genomförts av företagen BioArctic Neuroscience AB, Olink Proteomics AB, M Dialysis AB, samt Molecular Fingerprint AB. Utfallet har varit lyckat i samtliga dessa, och förväntade effekter är att dessa projekt skall kunna leda till nya produkter, förbereda licensiering av IP-skyddade resultat och underlätta för klinisk användning. Pågående forskningsprojekt med stor potential har erhållit stöd från bl.a. VINNOVAs utlysning för biologiska läkemedel och det strategiska programmet Medtech4Health. Förväntad effekt är högre TRL-nivå.

Planned approach and implementation

Styrelsen har ansvarat för framtagande av kriterier inför centrumets kommersialiseringsutlysning, från vilken samtliga externa parter kunnat ansöka om stöd. Genomförandet har skett i samverkan mellan sökta parter och centrumledningen, med rekommendation från styrelsen till VINNOVA om vilka projekt som bör finansieras. Denna modell har visat sig vara effektiv och möjliggjort ett flertal genomförda kommersialiseringsprojekt. Centrumledningen har också informerat forskningsledarna inom centrumet om andra utlysningar vilket lett till att flera projekt kunnat förlängas.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-04498

Page statistics