TyreSens- Tyre Sensing for Tyre Model Parametrization

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Funding from Vinnova SEK 2 308 000
Project duration June 2016 - June 2018
Status Completed
Venture Complex Control

Purpose and goal

Syftet med projektet är att kunna förbättra noggrannheten på simulering av bilens rörelse och därigenom kunna bidra till en förbättrad utvecklings och valideringsprocesserna för till exempel aktiv säkerhetsfunktionalitet. En metod att finna däcksmodellsparametrar genom mätning av en instrumenterad konventionell bil på provbana har studerats. Projekt visar att man kan åstadkomma detta även med små medel och enkla sensorer. Vidare så visar projektet betydelsen av att ha rätt modeller för att åstadkomma hög simuleringsprecision.

Expected results and effects

Genom enkel instrumentering av en konventionell bil på provbana kan införskaffa den data som behövs för att anpassa däcksmodeller till nya förutsättningar, t.ex. underlag. Detta möjliggör en snabb, enkel och tideffektiv process att förbättra och anpassa simuleringar och som i sin tur kan förbättra utvecklingsprocesser för till exempel aktiv säkerhet.

Planned approach and implementation

Upplägget har varit drivit av experimentella försök i form av två större mät-kampanjer där mätningar på provobjekt samt omfattande referensmätningar gjorts. Mellan och efter kampanjerna har analys och simulering gjorts för att befästa teorier och ansatser. De omfattande referensmätningarna har möjliggjort ett systematiskt tillvägagångsätt att identifiera svagheter inte bara i metoden utan även i referensmätningsutrustning som inte är standardpraxis i projekt av detta slag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.