The Flow

Reference number
Coordinator HABERMANN DESIGN & DEVELOPMENT AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2016 - June 2017
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med projektet var att undersöka potentialen för ett nytt system för organiska avfallsflöden och skapa ett konsortium för framtida utveckling. Intervjuer och möten med aktörer har ökat förståelsen för behov, hinder och drivkrafter för nya lösningar. Omvärlds- och marknadsanalyser har påvisat marknadspotential och stora möjligheter till att kommersialisera idén. Under projektet har samarbetet inom konsortiet förstärkts och dialog kring samarbeten i andra projekt har inletts, även med ytterligare aktörer.

Expected results and effects

I projektet har vi kartlagt aktörer i hela värdekedjan via möten och intervjuer. Marknadsanalysen har påvisat behov av kostnadseffektiva och kretsloppsbaserade lösningar för organiskt avfall i Sverige och globalt. Prototyper har utvecklats för tester och verifiering av biotekniker med positiva resultat. En digital plattform har tagits fram på prototypstadiet för att styra och kvalitetssäkra logistik och processer. Projektet har påvisat flera nya affärsmöjligheter. I nästa skede kommer affärsmodeller utvecklas och produkter designas för olika applikationer.

Planned approach and implementation

Habermann Design har koordinerat projektet via både större workshops och mindre möten med färre parter. Samarbete och kommunikationen har fungerat bra och projektet har utvecklats snabbare än väntat. Prototyper har tagits fram och testas med användare i liten skala. SLU har gjort tester i laboratoriemiljö med positiva resultat. Studiebesök, deltagande i konferenser samt flertalet möten med relevanta aktörer har genomförts och ökat förståelsen för tekniska och ekonomiska drivkrafter samt identifierat potential för kommersialisering av systemet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.