SENDSMART

Reference number
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 9 151 000
Project duration September 2012 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet med Sendsmart har varit att utveckla, testa och demonstrera innovativa tjänster och system med internationell framgång för hållbara godstransporter i storstadsområden inom Godsförsörjning, Bygg- och anläggningstransporter, samt Avfalls- och återvinningstransporter. Inom samtliga tre delprojekt har det gjorts dels utredningar kring lämpliga projekt, dels genomförts demonstrationsprojekt som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet.

Results and expected effects

Lindholmsleveransen har utvecklats och Stadsleveransen har startats upp, med resultat i förbättrad transporteffektivitet. För byggtransporter har köp- och säljtjänsten ´Massabyte´ testats och driftsatts. Alternativa transportsätt för massor med pråm har utretts och konstaterats effektivt. För avfallshantering är resultatet att fordonet ej är största ljudkällan utan kringutrustning, samt att chaufförers arbetssituation förbättras och att det finns potential i tidigarelagd avfallshantering.

Approach and implementation

Projektet har genomförts under två år (2012 till 2014) med 19 partners i Göteborg. Tre arbetspaket har hanterat resp. demonstration, ett har rört utvärdering och ett har syftat till att visualisera och sprida information. Genom projektet har konstaterats att samverkan mellan projekt samt mellan delprojekt är svårt. Tydligare samverkan är nödvändig för att nå övergripande mål om hållbar stad. Processen är viktig och för lyckat resultat krävs stegvis implementering samt god dialog med aktörer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.