Idésluss Lund

Reference number
Coordinator Lunds kommun - Kommunkontoret
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Förslag/ plan på organisation och processer - uppfyllt. Förslag/plan på processer för engagera/involvera aktörer - delvis uppfyllt. Identifiering av kompetensbehov och förändrad organisationskultur - uppfyllt. Identifiering av förändringsbehov i policy- och regelsystem för att underlätta för innovationsdriven utveckling -delvis uppfyllt Identifierade resursbehov och implementeringskostnader. Detta ska utgöra underlag för nya prioriteringar i budgetarbetet - delvis uppfyllt.

Expected results and effects

Organisation och arbetssätt, realiseras genom en ansökan till Idésluss 2.0. Test av verktyg för att utveckla idéer : design thinking och Appreciative Inquiry i första hand. Nytt ledarskapsprogram har börjat tas fram. Identifiering av förändringsbehov i policy- och regelsystem: Budget och ekonomisystemet ses över. Arbetsmetod för att prova / testa/ utforma. Innovationsjuridik dvs se över regelsystem som behöver förändras. Intern innovationsfond om ca 10 MSEK har formats. Innovationsekonomi är under utveckling.

Planned approach and implementation

Kartläggning av nuläge som gav oss en god överblick av läget. Innovationsledning Styrgrupp som gav som resultat hur organisationen kan inkluderas. Innovationsledare som gav som resultat hur vi kan arbeta med mindset och inställning. Hur vi bildar innovationsteam som gav formen för at bilda team. Metodik för innovationsprocess som gav ramarna för en process från idé till genomförande. Finansiering - hur ska vi få ekonomiskt utrymme för innovationer? Kommunikation - hur vi ska sprida resultatet?

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.