Computer vision for security

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - FOI Linköping
Funding from Vinnova SEK 2 400 000
Project duration December 2011 - December 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

Projektets övergripande mål är utveckling av karriärmöjligheterna för projektledaren genom vidare forskarmeritering. I projektet ska projektledaren kvalificera sig akademiskt för att bli docent i Datorseende vid Linköpings universitet och utveckla sin ledarskapsförmåga och sina projektledaregenskaper. Projektet ska bredda projektledarens nätverk inom akademi och industri. Projektet syftar också till att utveckla och stärka det långsiktiga samarbetet mellan FOI och Linköpings universitet.

Expected results and effects

Projektet kommer att ge projektledaren meriter nödvändiga för en docentur och möjlighet att befordras till Laborator (Deputy Research Director) på FOI. Projektledaren kommer också att få relevant träning i projektledning och ledarskap. Meriterna kommer att möjliggöra en fortsatt karriär för projektledaren inom akademi eller industri. Projektet kommer att utveckla och stärka det långsiktiga samarbetet mellan FOI och Linköpings universitet. Projektresultaten kommer att utnyttjas i det framtida arbetet på CVL och FOI och bidra till utvecklingen av svensk industri.

Planned approach and implementation

Under projektet kommer projektledaren att arbeta deltid i Datorseendegruppen (CVL) vid Linköpings universitet. Forskningen kommer att inriktas mot säkerhetstillämpningar. För att få docentkompetens kommer hon att bedriva forskning, publicera artiklar, skriva forskningsansökningar, handleda doktorander och examensarbeten samt gå en handledarutbildning. De akademiska meriterna kommer att kompletteras med ledarskaps- och projektledarkurser. Dessutom kommer hon att tränas i sin ledarroll genom att vara projektledare eller biträdande projektledare på FOI.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.