CDTS (CRISS Disease Tracking System)

Reference number
Coordinator CRISS AB
Funding from Vinnova SEK 407 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Projektet undersöker hur man med hjälp av nya innovationer i kombination med förändrade informationsflöden och arbetssätt kan underlätta identifiering av eventuellt uppkomna utbrott av smittsamma sjukdomar. Prototyp för insamling av information har utvecklats. Med hjälp av prototypen har direktrapportering från verksamheter som t ex förskolor prövats parallellt med inhämtning av information från 1177 vårdguiden för presentation för smittskyddsläkare i syfte att utgöra underlag för beslut om åtgärd avseende smittrisker. Tre workshops har genomförts med projektparterna.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i ökad förståelse för hur identifikationer för smittorisk kan inhämtas, främst genom direktrapportering från förskolor. Under test tillsammans med förskolor och smittskyddsläkare har vid några tillfällen misstänkta utbrott kunnat identifieras. I dessa fall har informationen om ökad frånvaro gjort att smittskyddsläkaren kunnat följa respektive förskola aktivt och kunnat ta ställning till behov av fördjupad analys och ev. åtgärder. Detta utgör grund för hur samverkan mellan aktörerna kan utformas vad gäller informationsflöden såväl som arbetssätt.

Planned approach and implementation

Upplägget för projektet var att genomföra två workshops med projektparterna. Detta genomfördes och dessutom genomfördes ytterligare en workshop avseende frågeställningar om hur personlig integritet kan hanteras. Vidare har en prototyp utvecklats för inmatning av frånvaro samt för analys av inrapporterade data. Prototypen har prövats dels hos förskolorna och dels av smittskyddsläkaren. En frågeställning som restes under projektet var möjligheten att utveckla en app där föräldrar själva kan rapportera frånvaro vilket dessutom skulle kunna ge förälders hälsostatus.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.