BEST - Built Environment Sweden plaTform

Reference number 2014-01737
Coordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration September 2014 - September 2016
Status Completed
Call Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Purpose and goal

Syfte med projektet har varit att på lång sikt öka Sveriges deltagande i de samhällsbyggnadsrelaterade delarna av EUs ramprogram. Målet har varit att påverka skrivningar i ramprogrammets utlysningar så att de ska vara mer attraktiva att söka för svenska aktörer. Målet har nåtts, men i begränsad omfattning. För att varaktigt öka deltagandet behöver fler experter engageras i europeiska fora för lobbying, utvärdering av ansökningar och själva söka pengar i utlysningarna. inom dessa områden återstår mycket arbete.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i ett antal skriftliga inspel, varav en del haft effekt på slutdokumenten. De direkta effekterna är att de utlysningar som påverkats är mer intressanta för de i plattformen deltagande aktörerna att söka. Indirekt innebär resultaten en bättre kunskap i projektgruppen hur inspel bör utformas, tidsanpassas och packeteras för att bli mer ändamålsenliga.

Planned approach and implementation

Upplägget har varit att ordna möten för att avgöra vilka inspel som meningsfullt kan göras gemensamt i gruppen, varpå ansvariga utsågs för att ta fram och förankra dessa. För att skapa ökat deltagande i ramprogrammets utlysningar har även en konferens, samt informationsspridning via IQ Samhällsbyggnads nyhetsbrev gjorts. En viktig aspekt har varit att matcha personer med kompetens och erfarenhet av EU-finansiering med presumtiva sökande. För att få ordenlig verkan på sikt behöver arbetet innebära att fler svenska experter deltar i ramprogrammet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.