A multi-actor tool for creating and evaluating eco-innovations

Reference number 2012-03807
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Funding from Vinnova SEK 704 000
Project duration November 2012 - July 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att etablera en agenda för forskning kring tre områden (gröna innovationer, kvalitet och livscykelanalys) samt att skapa arbetssätt för utveckling av miljövänligare produkter och processer. En forskningsagenda har publicerats. Vidare har ett samarbete mellan forskare inom de tre områdena tagit form; ett samarbete där forskningsagendan adresseras. Ett ramverk av principer och arbetssätt för att stödja gröna innovationer har tagits fram. Ramverket har presenterats för industrirepresentanter som i detta ser stor nytta och vill fortsätta att samarbeta inom området.

Results and expected effects

Ett ramverk med principer och arbetssätt för utveckling och utvärdering av gröna innovationer har skapats. Det bygger på samverkan med olika intressenter som berörs, och kan ge bidrag till utvecklingen, av gröna innovationer. Genom intressenternas input och kontinuerligt livscykeltänkande skapas förutsättningar för gröna innovationer. Då detta var en förstudie är vår förhoppning att i fortsatta projekt utveckla ramverket med företag som har visat intresse av och gett återkoppling på ramverket, och på så sätt bidra till att hållbarhet som en naturlig del i produktutveckling.

Approach and implementation

Vi genomförde en litteraturstudie av gröna innovationer, kvalitetsutveckling och livscykelanalys för att identifiera potentiella synergieffekter och utvecklingsområden. Möjligheter till synergier utforskades genom ett ramverk som bland annat bygger på anpassning av kvalitetsmetoder så att de fokuserade miljöbehov och inte bara kundbehov. Genom en industriworkshop förfinades ramverket genom input om kritiska aspekter för ökat praktiskt värde. Vidare presenterades ramverket på två konferenser (en kring kvalitetsutveckling och en kring livscykeltänkande).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.