A multi-actor tool for creating and evaluating eco-innovations

Diarienummer 2012-03807
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 704 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att etablera en agenda för forskning kring tre områden (gröna innovationer, kvalitet och livscykelanalys) samt att skapa arbetssätt för utveckling av miljövänligare produkter och processer. En forskningsagenda har publicerats. Vidare har ett samarbete mellan forskare inom de tre områdena tagit form; ett samarbete där forskningsagendan adresseras. Ett ramverk av principer och arbetssätt för att stödja gröna innovationer har tagits fram. Ramverket har presenterats för industrirepresentanter som i detta ser stor nytta och vill fortsätta att samarbeta inom området.

Resultat och förväntade effekter

Ett ramverk med principer och arbetssätt för utveckling och utvärdering av gröna innovationer har skapats. Det bygger på samverkan med olika intressenter som berörs, och kan ge bidrag till utvecklingen, av gröna innovationer. Genom intressenternas input och kontinuerligt livscykeltänkande skapas förutsättningar för gröna innovationer. Då detta var en förstudie är vår förhoppning att i fortsatta projekt utveckla ramverket med företag som har visat intresse av och gett återkoppling på ramverket, och på så sätt bidra till att hållbarhet som en naturlig del i produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde en litteraturstudie av gröna innovationer, kvalitetsutveckling och livscykelanalys för att identifiera potentiella synergieffekter och utvecklingsområden. Möjligheter till synergier utforskades genom ett ramverk som bland annat bygger på anpassning av kvalitetsmetoder så att de fokuserade miljöbehov och inte bara kundbehov. Genom en industriworkshop förfinades ramverket genom input om kritiska aspekter för ökat praktiskt värde. Vidare presenterades ramverket på två konferenser (en kring kvalitetsutveckling och en kring livscykeltänkande).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.