Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Hållbar sjukvård

Hållbar sjukvård är ett fokusområde som växer kraftigt globalt och ett område där Sverige ligger långt framme. Det finns stora möjligheter till att utveckla, kommersialisera och exportera både tjänster och produkter inom området.

Området hållbar sjukvård är tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt och innefattar aktörer inom sjukvård och hållbarhet/miljö som sjukhus, miljöteknikbolag, medicinteknikbolag med flera. Sjukvården står för en stor del av BNP och därför blir potentialen hos hållbar sjukvård som forskningsfält och innovationsområde mycket stor, med betydande möjligheter till exportintäkter. Sverige ses som en av de ledande globala aktörerna, men utvecklingen sker oorganiserat, ineffektivt och många gånger otillräckligt kommunicerat. Agendan sätter upp mål som på lång sikt bland annat handlar om att

  • skapa mer incitament för sjukvårdspersonal att utveckla innovationsidéer
  • säkerställa att alla innovationsprojekt i sjukvården tar hänsyn till hållbarhet
  • utveckla hållbar sjukvård till en etablerad forskningsdisciplin.

På kort sikt handlar målen bland annat om att

  • kartlägga relevanta forskningsprojekt
  • utveckla kanaler för att visa vad som finns på marknaden
  • genomföra konferenser med fokus på hållbara innovationer i sjukvården.

För att nå målen vill agendan

  • se riktade insatser till akademin för att definiera, förtydliga och utveckla området ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
  • åskådliggöra för landsting, regioner, stat och andra aktörer de vinster som finns direkt, och indirekt, via exportinkomster och ökad näringslivsutveckling
  • vidareutveckla den svensk-nordiska plattformen Nordic Center for Sustainable Healthcare som skapats inom ramen för agendan.

Samverkan ska ske genom det nyskapade samarbetscentret, som i dagsläget samordnar ett 25-tal intressenter från näringsliv, akademin och flera kluster-/sektorsorganisationer. Centret utgör en länk mellan regionala satsningar och internationella aktörer och röner stort internationellt intresse. Näringslivet kommer att beredas förbättrade möjligheter att i samverkan med sjukvården utveckla, testa, verifiera och visa upp hållbara lösningar i sjukvården.

Kontakt

Daniel Eriksson, Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet

daniel.eriksson@tem.se

Last updated 12 July 2017

Page statistics