Frågor om juridik och finans

Horisont 2020 skiljer sig från andra ramprogram när det gäller finansiering och medverkan. Har du specifika frågor om juridik och finans, kan du vända dig till våra kontaktpersoner.

Regler och villkor för Horisont 2020

För att fler ska kunna delta i Horisont 2020, har EU-kommissionen strävat efter enklare regler och villkor för att få finansiering inom programmet.

Tre utvärderingskriterier 

  • Excellence
  • Impact
  • Genomförande

Regler för bidrag

  • Bred acceptans av deltagarnas redovisningssed för direkta kostnader
  • Schablonbelopp för indirekta kostnader
  • Inga tidrapporter för personal som arbetar heltid på ett projekt
  • Revisionsintyg krävs endast vid projektets slut

Ett projekt, en finansieringsgrad

  • Direkta kostnader ersätts till 100% (med undantag för åtgärder som ligger nära marknaden, där högst 70% gäller).
  • För indirekta (overhead) kostnader, gäller ett schablonbelopp på 25% av de direkta stödberättigande kostnaderna.

Regler om immateriella rättigheter

Programmet strävar efter balans mellan rättssäkerhet och flexibilitet, med betoning på öppen tillgång till forskningspublikationer.

Vill du veta mer?

På EU-kommissionens webbplats hittar du alla regler och villkor för att delta i Horisont 2020 samt en webbbaserad manual för att söka finansiering.

EU-kommissionens webbplats Funding and Tender Opportunities (på engelska)

Frågor om juridik och finans

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont 2020. Du kan få hjälp med frågor om budget, kontraktsförhandling, projektledning, rapportering, revision och avtalsfrågor.

Frågor om de olika programmen

<p>The National Contact Points provide information and guidance for you who are interested in participating in Horizon 2020.</p>

Last updated 13 January 2020

Page manager: Ida Berglund

Page statistics