Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Effektanalys av Vinnväxt-programmet

Analys av effekter och nytta

Book cover Effektanalys av Vinnväxt-programmet
Published
2016-April
Series number
VA 2016:03
Publisher
Vinnova
Author
Kontigo AB
ISBN
978-91-87537-47-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
120

Den här effektanalysen har fokus på att utvärdera Vinnväxts effekter på regional och nationell policy, på innovationssystem och regioner samt på deltagande Triple Helixaktörer (akademi, offentliga aktörer och näringsliv).

Analysen baseras på omfattande datainsamling. De metoder som använts är intervjuer med initiativens aktörer samt med regioner som inte haft initiativ, analys av underlagsmaterial så som tidigare utvärderingar och av Vinnova insamlat kvantitativt och kvalitativt material, analys av regionala- och nationella policydokument, enkät till involverade företag, statistik analys av regionalekonomisk benchmarkingdata, statistisk analys av företagsdata, statistisk analys av patent samt en bibliometrisk studie.

Resultaten från analysen visar att Vinnväxt har bidragit till att förankra Triple Helix modellen som arbetssätt i regionerna. Detta begrepp och arbetssätt genomsyrar idag regionala utvecklingsdokument och regionala aktörers syn på utvecklings- och innovationsarbete. Det har även medfört att aktörsrelationerna i regionerna har förtätats. Vidare finns exempel på att Vinnväxt-regioner anser sig bättre kunna hantera snabba strukturförändringar som en effekt av Vinnväxt. Detta i och med att man har en förändrad syn på innovation och resiliens. Även regioner utan initiativ anser att Vinnväxt påverkat dem positivt i form av att de blivit sporrade i sitt innovationsarbete och fått ta del av aktiviteter och resultat från Vinnväxt. Även om avsaknad av medel naturligtvis inneburit begränsade effekter.

Vinnovas effektanalyser syftar till att värdera och förstå effekter av Vinnovas verksamhet på hållbar tillväxt, samhällsnytta och utvecklingen av innovationssystem. Vinnova genomför årligen minst två effektanalyser av myndighetens insatser.

Last updated 15 December 2022

Page statistics