Rapid Response

Reference number 2011-03058
Coordinator CybAero AB
Funding from Vinnova SEK 1 300 000
Project duration December 2011 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att identifiera behov för och krav på ett system som med hjälp av obemannade helikoptrar snabbt skall kunna sättas in för att effektivisera krishantering och räddningsoperationer. I projektet har vi tillsammans med en referensgrupp bestående av identifierade avnämare diskuterat kring och bestämt kraven på ett system som kan sättas in vid Rapid Response-insatser. Projektansatsen innefattar flygprov för att verifiera och validera det aktuella systemet. Detta är verifierat och validerat på marken då flygningar har exkluderats i samråd med Magnus Cedergren.

Results and expected effects

Projektet är inriktat mot att klarlägga behoven och hitta lösningar som passar kunder som opererar sina system vid kriser och olyckor. Vi har tillsammans med potentiella kunder kartlagt deras behov och skapat oss en bild av vilka behov som finns på marknaden. Vi har skaffat oss underlag och erfarenheter som riktar sig mot både en nationell och en internationell marknad. Projektet har presenterats vid en internationell konferens i Bryssel för UVS International. Se http://www.rpas-civilops.org/RPAS-CivOps_Program-Bios-Abstracts_121126_Final-EV.pdf sid

Approach and implementation

Potentiella avnämare till ett Rapid Response-systemet kontaktades för att sätta samman en referensgrupp. Fyra av de sex tillfrågade att delta. Dessa organisationer intervjuades där efter för att identifiera behov för och krav på ett system. Utifrån intervjuresultaten sammanställdes en kravbild vilken resulterade i en kravspecifikation för systemet. Denna låg sedan en till grund för designspecifikationen vilken därefter implementerades och testades. Bland annat testades vibrationspåverkan och radiointerferens i systemet, samtliga med tillfredsställande resultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.