ERIA - Early Responders Innovation Arena

Reference number 2017-02163
Coordinator MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) - MSB Revinge
Funding from Vinnova SEK 3 140 840
Project duration September 2017 - December 2019
Status Ongoing
Venture Verklighetslabb
Call Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Purpose and goal

Det övergripande syftet för projektet ERIA är stödja utvecklingen av ett svenskt innovationssystem för krisberedskap.Målet är att skapa en öppen och ändamålsenlig infrastruktur och en enhetlig metodologi som kan stödja utvecklingen av behovsprövade, validerade och verklighetsanpassade lösningar som tagits fram i samarbete med och för avsedda slutanvändare. Målsättningen är också att bygga en bred samverkan med andra verklighetslabb och testbäddar där man kan arbeta med gemensamma eller överlappande metoder i stället för att konkurrera utanför sin egen spetskompetens.

Expected results and effects

ERIA kommer att bestå av en kombination av verkliga och virtuella miljöer vilka enskilt eller tillsammans ska kunna utgöra anpassade testarenor för early responders. ERIA ska vidare sammanlänka andra verklighetslabb, testbäddar, forskningsmiljöer, träningsmiljöer, utförarorganisationer och beställare och förväntas därigenom förstärka såväl metodutveckling som systematik och interkompatibilitet. ERIA förväntas även efter projekttiden utgöra ett stöd för aktörerna i ett innovationssystem för krisberedskapen. I Sverige och i Europa.

Planned approach and implementation

Projektet genomförs i tre faser - en utvecklingsfas, en valideringsfas och en konsolideringsfas med fokus på a) Kunskap- och kompetens, b) Organisation- och metod och c) Samverkan och kommunikation. ERIA ska skapas genom att engagera flertalet experter och expertorganisationer och i nära samarbete med andra nationella och internationella projekt och initiativ. Samtidigt ska den interna kompetensen inventeras och förstärkas.I valideringsfasen planeras att i samarbete med den nationella innovationsmekanismen genomföra 5 st pilotprojekt där konceptet prövas och utvärderas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.