CultureCloud Horizon 2020

Reference number 2014-01746
Coordinator Riksarkivet
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration August 2014 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att etablera en nationell plattform som stödjer ett ökat deltagande av mindre och mellanstora museer och arkiv i Horizon 2020 och andra EU-samarbeten samt att utveckla visionerna bakom konceptet CultureCloud (samordnad metadata från kulturarvsinstitutioner) på europeisk bas. Arbetet har resulterat i en handlingsplan i två steg (2016-2017 samt 2018 och framåt).

Results and expected effects

Det finns goda förutsättningar för att etablera en nationell plattform som stödjer mindre och medelstora kulturarvsinstitutioner att öka sitt deltagande i Horizon 2020 och andra EU-samarbeten. Men det aktiva deltagande från dessa institutioner måste utvecklas vidare. Många tvekar om de egna möjligheterna att klara ett utökat engagemang ekonomiskt, personellt som kompetensmässigt. Riksarkivet har därför valt att 2015 utveckla de förutsättningar som handlingsplanen anger för 2016 2017.

Approach and implementation

Arbetet har genomförts av en expertgrupp med extern expertis och egen personal engagerad i olika EU-projekt. Gruppen har inventerat och analyserat förutsättningar och möjliga vägar för ett ökat deltagande, fångat upp synpunkter och intresse från berörda kulturarvsinstitutioner samt analyserat och identifierat förutsättningarna för svenska SME att stärka sin internationella konkurrenskraft inom aktuella områden. Resultaten sammanfattas i en handlingsplan och en plan för fortsättningen (2015).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.