COPD AND GENDER: A SYSTEMS BIOLOGY APPROACH

Reference number
Coordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Funding from Vinnova SEK 2 628 000
Project duration December 2008 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett inflammatoriskt tillstånd i lungorna och ett växande hälsoproblem som hotar nå pandemiska proportioner världen över. Epidemiologiska studier visat att denna trend framförallt är driven av en ökad incidence av KOL bland kvinnor, med ökande risk efter klimakteriet. Effektiva behandlingsformer för att stävja den progressiva inflammation som karaktäriserar KOL saknas idag, med nedsatt lungfunktion till följd. De huvudsakliga målen med den här studien är således att öka förståelsen för de patologiska mekaniskmer som ligger till grund för KOL.

Results and expected effects

Genom kombinerad analys av förändringar i luftvägarnas proteome, transkriptome och metabolome till följd av KOL hos både män och kvinnor kommer mekanistiska könsskillnader i sjukdomsförloppet att utrönas, vilket kan användas för identifiering av biomarkörer. Resultaten kan dessutom skapa förutsättningar för utveckling av nya mer målinriktade mediciner för effektivare behandling, något som idag starkt efterfrågas. På så sätt kan de föreslagna studierna i förlängningen bidra till minskat lidande för de drabbade, och även leda till reduktion av de höga och stigande sjukvårdskostnader som nu associeras med behandling av KOL patienter.

Approach and implementation

RNA analyser kommer att utföras i samarbete med University of California, San Francisco. Vidare är de bioinformatik- och pathway analyser som genomförs i samarbete med Kyoto University Bioinformatics Center i Japan vitala för att kunna utvärdera dessa stora data set, och ökar potentialen för att utveckling av biomarkörer med hög känslighet och specificitet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.