Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Thursday 25 April at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 26 April at 8am the latest.

80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Published: 25 April 2019

Automatiserad sortering av använda textilier, spårbarhetssystem för elektriska produkter för ökad återanvändning och utveckling av koldioxidfri asfalt. Det är några av de samverkansprojekt Vinnova satsar på för att få fram innovativa lösningar som bidrar till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Projekten får finansiering genom programmet Utmaningsdriven innovation där företag, universitet och högskolor, offentlig sektor och civilsamhälle samarbetar långsiktigt för att möta samhällsutmaningar och bidra till hållbar utveckling, säger programledare Andreas Netz.

Nu får 10 projekt finansiering med sammanlagt 80 miljoner kronor i steg två och tre i programmet för att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Exempel på projekt:

Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)
Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Automatiserad sortering av textilier är en nyckel för att kunna återvinna textilier i stor skala och skapa ett cirkulärt textilkretslopp. Projektet ska etablera världens första automatiserade sorteringsanläggning för insamlade textilier i industriell skala.
I projektet deltar stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner och miljöteknikutvecklare. Totalt 21 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Odlande stadsbasarer 3.0
Livsmedelssektorn står för cirka tio procent av den svenska tillverkningsindustris utsläpp av växthusgaser och traditionell produktion når snart vägs ände vad gäller produktivitetshöjningar. För att minska utsläppen och erbjuda attraktiva jobb för personer långt från arbetsmarknaden kommer projektet att ta fram en kommersiell modell för högteknologisk stadsodling i outnyttjade urbana industrilokaler, helt integrerad i resursflöden och infrastruktur.
I projektet deltar bland annat arbetsmarknadsorganisationer, fastighetsägare, odlingsföretag och teknikföretag. Totalt 18 parter under ledning av Nya Rågsveds Folkets Hus-förening.

Next period
Kvinnor i låglöneländer har sällan tillgång till funktionella och tillräckliga menstruationsprodukter. Det här hindrar många kvinnor från att arbeta och många flickor kan inte gå i skolan. På så sätt blir bristen på mensskydd en betydande faktor till jämställdhetsproblem i många länder. Next Period är ett mensskydd med potentialen att revolutionera världen. För Next Period är hållbarhet ledordet genom hela processen och produkten ska hålla en hel dag.
I projektet deltar kompetens från många områden, bland annat svenska företag, gynekologer och barnmorskor samt universitet och kommuner. Totalt 16 parter under ledning av Sibship Productions AB.

Koldioxidfri energilösning för asfalt
Asfaltshantering står för drygt två procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Projektet avser utveckla mikrovågsteknik som ersätter dagens förbränning vilket ger en fossilfri uppvärmning. Försök ska genomföras som kan visa hur en anläggning kan skalas upp och ligga till grund för hur tekniken kan användas för all asfaltshantering.
Projektkonsortiet utgörs av gruvindustri, byggkoncern, cementproducenter, myndigheter och universitet. Totalt 10 parter under ledning av LKAB Minerals AB.

Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system
Projektets vision är att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter genom att information som ligger i linje med en hållbar produktion görs tillgänglig samt att återanvändning och materialåtervinning utökas och effektiviseras.
Projektkonsortiet utgörs av elektroniktillverkare, återförsäljare, forskare och Naturskyddsföreningen. Totalt 14 parter under ledning av Stiftelsen Chalmers Industriteknik.

Se alla projekt i steg 2

Se alla projekt i steg 3

Frågor?

Andreas Netz

Head of department

+46 8 473 30 86

Last updated 25 April 2019

Page statistics