Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Smartare elektroniksystem för Sverige

Smartare elektroniksystem är oumbärliga möjliggörare för hållbar industriell tillväxt och samhällelig utveckling. Om svenska företag ska förbli konkurrenskraftiga, och även erbjuda nya lösningar på de globala utmaningarna, behövs ett kompetent näringsliv och fungerande värdekedjor.

Området Smartare elektroniksystem utgörs av elektronik, mikromekanik och fotonik, det vill säga hårdvara och hårdvarunära programmering och omfattar teknologier som är avgörande för sex starka svenska industrisektorer:

 • telekom
 • automation/produktion
 • fordon
 • energi
 • medicinteknik/life science
 • militär/säkerhet.

Sverige har en framstående internationell ställning inom dessa applikationsområden men står under stenhård internationell konkurrens som utmanar den svenska positionen. Följaktligen behöver det svenska FoI-området smarta elektroniksystem spetsas ytterligare, kompetensförstärkas och förädlas.

Agendan identifierar mål och fokusområden inom:

 • hållbar tillväxt i Sverige
 • sammanhängande värdekedjor
 • affärer
 • svenska spetsområden
 • tillgång till demonstratoranlägg¬ningar/testbäddar/pilotlinor
 • kompetensförsörjning
 • EU-pengar till svensk FoU
 • fler unga konkurrenskraftiga företag.

För att nå målen föreslår agendan att Sverige koncentrerar sig till ett begränsat antal spetsområden:

 • mikro-nanoelektronik
 • tryckt elektronik
 • kraftelektronik
 • fotonik
 • antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem
 • sensorer
 • inbyggda system
 • byggsätt och tillförlitlighet
 • avancerad produktionsteknik.

Agendan adresserar i och med detta direkt tre av EU:s sex "key enabling technologies". Vidare föreslår agendan satsningar inom:

 • kompetenscentra
 • arenor för erfarenhetsutbyte
 • kunskap till SME
 • Swedish electronic systems EU grants offices
 • demonstratorer/Testbäddar/Pilotlinor
 • kompetensförsörjning
 • stödjande strukturer.

Effektiviteten inom elektroniksystem-FoU måste säkerställas av välfungerande samverkansfunktioner mellan alla inblandade aktörer. Elektroniksystem verkar dessutom i högsta grad tvärsektoriellt vilket kräver bred samverkan.

Last updated 1 December 2021

Page statistics