Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Robust och pålitligt transportsystem

Sveriges transportsystem står inför utmaningen att möta framtidens väsentligt ökade kapacitetsbehov, samtidigt som klimatmålen om koldioxidneutralitet år 2050 ska uppfyllas. Med fyra fokusområden formuleras ett ramverk för insatserna som ska ge ett robust, pålitligt och hållbart transportsystem.

Sverige och omvärlden står inför stora utmaningar med ett ständigt ökande transportbehov där dagens och framtidens hållbarhets- och klimatkrav ska uppfyllas. Med stora avstånd och relativt liten befolkning har Sverige en unik uppsättning transportbehov, och med en åldrande infrastruktur skärps utmaningarna ytterligare. Agendan vill staka ut den strategiska vägen för framtidens väg- och järnvägstransporter.

Visionen är att möjliggöra ett robust, motståndskraftigt och pålitligt transportsystem som samtidigt är attraktivt, säkert hållbart och effektivt. Denna vision ska realiseras genom tre huvudsakliga delmål

 • förbättrad ekonomisk, samhällelig och miljömässig effektivitet
 • reducerade störningar – de närmaste fem åren ska två tredjedelar av de störningar som påverkar transportkvalitet och klimat vara borta
 • utökad samverkan och samarbete mellan industri, politik och akademi ska skapa en systemsyn med kvalitet i transporter som mål.

För att målbilden ska bli verklighet behöver insatser bedrivas inom fyra fokusområden

 • styrning av transportsystemet
 • innovation i transportsystemet
 • godstransporter och passagerartrafik
 • intelligent transportsystem.

Inom fokusområdena ska särskild vikt läggas på ett antal kärnaktiviteter, bland annat:

 • nätverkande mellan olika aktörer och organisationer
 • idéfora för innovationsprojekt
 • forskning
 • noder av testmiljöer
 • uppstartsstöd
 • tillväxtsstöd för små och medelstora företag.

Agendans insatsområden ska mötas genom nära samverkan mellan aktörerna i ett incitamentdrivet trippelhelix med ett holistiskt systemperspektiv. Aktörerna i samverkan omfattar infrastrukturförvaltare, trafikutövare, akademi och institut, design- och projekteringskonsulter, systemleverantörer, entreprenadföretag och underhållsföretag.

Läs agendan

Robusta transportsystem

Last updated 1 December 2021

Page statistics