Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nationell kraftsamling Transport 2050

Transportsektorn har en nyckelroll i framtidens tillförlitliga, integrerade och effektiva infrastruktur för person- och godsbefordran. Transportsystemet har delvis samma utmaningar som samhället i stort, och är därmed en delmängd i ett komplext sammanhang som ger många olika möjligheter.

Inom EU förväntas behovet av person- och godstransporter öka under de kommande 30 åren. Framtiden för svensk transportsektorn är därför lovande. Men parallellt med ökad efterfrågan ökar också kraven på klimatriktiga transporter – CO¬2-utsläppen ska exempelvis reduceras med 60 % till år 2050 – vilket ställer sektorn inför tuffa utmaningar.

De handlingsplaner som finns i dag, eller som håller på att tas fram, tar oftast inte hänsyn till om de olika målen för de ingående sektorerna motverkar varandras syften. Ett samlat grepp behövs för att öka transportsektorns systemprestanda, både med avseende på effektivitet och klimatpåverkan.

Agendan tar ett historiskt grepp på transportsektorns utmaningar och extrapolerar med hjälp av "back-casting" fram en gemensam målbild för det hållbara transportsamhället 2050. Målbilden, med delmål för 2020 och 2030, illustrerar en ökad integration mellan transportslag, en ökning av den personliga tillgängligheten i hela transportkedjan ”från dörr till dörr”, samt transportlösningar som uppfyller de strängaste krav på nollvision och klimatpåverkan. Målen matchas mot uppsatta mål och handlingsplaner på EU-nivå liksom mot pågående aktiviteter i Sverige.

Målbilden pekar mot sju specifika insatsområden:

  • mänskligt beteende, behov och välbefinnande
  • transportsystemet och system av system
  • ekonomi, styrning och långsiktighet
  • samhällsplanering och byggnad med fokus på mobilitet
  • dialog och kompetensbehov
  • energisystemet
  • teknikutveckling.

Parallellt med detta behövs omfattande systemsyn och kunskaper om bland annat framtidens transportbehov och hur våra mänskliga normer och beteenden förändras. Myndigheter, industri, akademi och övriga aktörer behöver samverka genom en övergripande plan med långtgående målsättningar. Jämförelse och dialog med närbesläktade agendor visar på en hygglig enighet kring tekniska utmaningar och kompetensbehov. Agendan talar för samtliga transportslag, dock med tyngdpunkt i vägtransporter.

Läs agendan

Transport 2050

Last updated 1 December 2021

Page statistics