Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Teknikens roll för hälsa, vård och omsorg

Medicinteknik är en möjlighet som står till buds för att effektivisera sjukvården, öka fokus på både patientens delaktighet och patientsäkerhet, men det skapas även stora möjligheter för svenskt näringsliv att utveckla nya medicintekniska produkter och tjänster för den internationella sjukvårdsmarknaden.

Den ökande andelen äldre leder till ett ökande vårdbehov och den ändrade åldersfördelningen ger ett produktionsbortfall. Samtidigt har vi en utveckling där vi i större utsträckning framgångsrikt kan behandla sjukdomar, dock till en ökad kostnad. Med den rationalisering av sjukvården som ägt rum på senare tid har resurser för klinisk forskning inom sjukvården försvunnit, vilket har varit till nackdel, inte bara för sjukvården, utan för hela innovationssystemet. Sverige har ett behov av att stärka sitt innovationssystem för att få fram nya medicintekniska lösningar som möter hälso- och sjukvårdens behov och som kan ge nya framgångsrika produkter hos existerande och nya företag.

Visionen för den nationella agendan för medicinteknik är att lyfta forsknings- och innovationssystemet till en ny högre nivå som hållbart placerar Sverige i en internationell topposition. Målen är att:

 • ta vara på Sveriges förutsättningar inom området
 • skapa ett FoI-system i världsklass
 • renodla medicinteknik som en egen disciplin
 • skapa förutsättningar för innovativa produkter och tjänster som bidrar till att lösa världens hälso- och sjukvårdsutmaningar.

Aktiviteterna som realiserar detta är att:

 • fokusera FoI-insatser
 • stärka existerande centra
 • satsa på klinisk forskning som möjliggör test av produkter inför marknadsintroduktioner
 • stärka det entreprenöriella tänkandet
 • skapa stödfunktioner för att produkter ska klara regulatoriska krav
 • avsätta medel för nyföretagande
 • skapa strukturer för riskkapitalaktörer.

För att framgångsrikt kunna möta Sveriges medicintekniska utmaningar har Nationellt forum för medicinteknik (NFMT) inrättats, där aktörer från näringsliv, hälso- och sjukvård och forskning tar ett samlat nationellt grepp för att realisera agendans förslag.

Kontakt

Bertil Guve, Centre for Technology in Medicine and Health, KI-KTH-SLL, bertil.guve@sth.kth.se

Last updated 7 June 2018

Page statistics