Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Logistik för ökad svensk konkurrenskraft

Organisationer verksamma i dagens dynamiska omvärld blir mer framgångsrika genom en hög anpassningsförmåga till nya förutsättningar. Logistiken skapar högt kundvärde och miljömässig hållbarhet genom flödeseffektivitet. Det gäller för såväl industri och handel som för kommuner och landsting.

Logistik är en strategiskt viktig kunskap som gör det möjligt att i varje given situation orkestrera nätverk av resurser och därmed skapa effektiva försörjningskedjor.

Effekterna av en hög flödeseffektivitet är väl känd i dagens logistikforskning och avspeglas tydligt hos de företag som ligger i framkant och har omsatt teorier inom supply chain management i sitt praktiska arbete. Den kunskapen behöver dock få ett betydligt större genomslag i det svenska näringslivet och samhället för att Sverige ska stå sig starkt som industrination även i framtiden. Effektiva försörjningskedjor förutsätter en systemkunskap och en förmåga att designa, styra och utveckla stora system och betalar sig i form av hög konkurrenskraft och anpassningsförmåga till nya marknadsförutsättningar.

Ledorden för framtiden är hållbar tillväxt – konkurrenskraft – innovation. För år 2020 listar agendan tio konkreta mål uppsatta som bygger på Sveriges framskjutna position i ett internationellt perspektiv.

För att målen ska uppfyllas krävs insatser inom sju områden:

  • kunskapslyft på ledningsnivå
  • rätt balans mellan vad (innehåll) och hur (process)
  • satsningar på små och medelstora företag
  • satsningar på nya tillämpningsområden för logistikforskning – exempelvis inom sjukvård och citylogistik
  • tillgänglighet till kompetenta och akademiskt utbildade logistiker
  • rätt balans mellan grundläggande akademisk forskning och tillämpad forskning i näringslivet
  • nationell helhetssyn på logistikforskning.

Tvärfunktionell forskning som präglas av helhetssyn och samverkan främjas genom agendans tre olika perspektiv på logistikutveckling och innovation:

  • industri- och handelsföretagens (varuägare vars logistiksystem är i fokus för framtidens forskning och innovationer)
  • transport/logistik- och IT-företagens (leverantörer av logistiktjänster)
  • samhällets (aktörer som representerar nya behov av och tillämpningar för logistikforskning).

Last updated 15 November 2021

Page statistics