Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Infrastruktur för information och kommunikation

Paradnumret svensk telekommunikationsindustri, mobiltelefonisystem, står inför stora utmaningar, både vad gäller traditionell inomvetenskaplig teknik men framförallt vad gäller att hitta nya, tvärvetenskapliga och branschöverskridande lösningar. Denna agenda utreder vad som krävs.

IKT – informations- och kommunikationsteknologi – är ett väletablerat teknikområde som sysselsätter 160 000 människor i Sverige, en ökning med 13 % under de senaste årens ekonomiska nedgång. IKT är samtidigt en mycket viktig möjliggörare för andra teknikområden, inom vilka ytterligare 100 000 människor är sysselsatta. Trots hård konkurrens från andra länder innebär det svenska IKT-området en möjlighet till förbättrade innovationsmöjligheter för Sverige, inte minst inom hållbarhet där området kan bidra med affärsmodeller, övervakning och kontroll.

Den strategiska vägen framåt innebär fokusering på innovationsmöjliggörare inom tre styrkeområden: 

  • system av system
  • kommunikationssystem
  • mjukvaruutveckling.

Dessutom måste kompetenstillgången säkras.

Visionen för 2020 är att Sverige är världens mest hållbara samhälle och samtidigt ett internationellt centrum för utveckling av konkurrenskraftiga hållbara produkter inom IKT. De underliggande målen är att:

  • förstärka satsningar
  • sprida resultat
  • stärka svensk IKT-kunskap
  • öka intresset för IKT hos yngre
  • skapa 1 000 nya IKT-företag över 100 anställda till 2020
  • fördubbla antalet IKT-utvecklare till 2020.

För att realisera målen vill agendan samla resurser och fokusera på nationella och samindustriella behov. Men det räcker inte med att säkerställa innovativ produkt- och processutveckling. Innovation måste även ske inom marknadsföring och organisation. För att Sverige ska klara kompetenstillgången behövs också bättre kontakter mellan akademi och industri redan i grundutbildningen, med större fokus på de i agendan uppritade styrkeområdena.

Innovationsnätverk föreslås i olika form för att säkerställa nödvändig tvärvetenskaplighet och kunskaps-/personalrörlighet. Nätverken utgör också en naturlig instans för återkoppling till det återkommande agendaskrivandet.

Läs agendan

Agenda infrastruktur för information och kommunikation

Last updated 15 November 2021

Page statistics