Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Destination: Rymden

Rymden är hetare än någonsin, och det är främst kommersialiseringen av rymden som driver processen. Sverige kan bli ett ledande rymdturismland med världsunika upplevelser, relaterade tjänster, utbildning, forskning och tekniköverföring som kan accelerera industrier och verksamheter på jorden.

Sverige bör dra nytta av 60 år som ledande europeisk rymdnation, 100 år som industriell föregångare och sin position som miljöpionjär. Genom offentlig uppbackning och tydligt ägarskap kan Sverige realisera sin potential inom en högteknologisk och innovativ miljardindustri och positionera sig som det ledande rymdturismlandet, med många positiva följder. De direkta sysselsättningseffekterna av en rymdhamn kan uppskattas till 2 000 personer, baserat på 3 miljarder i omsättning där rymdturism initialt utgör den enskilt största delen. Till detta kommer effekter i form av

 • stärkt innovationskraft för både besöksnäring och rymdindustri
 • regional tillväxt
 • nationell attraktionskraft för turister, talanger och internationellt riskkapital.

Den bemannade rymdfarten driver dessutom fram utvecklingen av resurssnåla hållbara lösningar som gynnar en cirkulär ekonomi.

Visionen är att Sverige är etablerat som det ledande rymdturismlandet år 2025. På kort sikt sätts målen som bland annat rör

 • ett fungerande innovationssystem
 • en kommersiell rymdhamn
 • Sverige ledande i att göra rymden tillgänglig för alla.

På lång sikt rör målen exempelvis

 • rymdturismen etablerad som en högteknologisk och innovativ miljardindustri i Sverige
 • Bilden av Sverige som ett framtidsinriktat och teknikintensivt kunskapsland stärkt
 • Bilden av rymdindustrin som en innovationsintensiv miljö stärkt
 • Ökat teknik- och vetenskapsintresse bland allmänheten och inte minst unga.

För att nå målen har sju strategiska åtgärder identifierats:

 • tydligt ledarskap från regeringen och tydligt uppdrag för näringsdepartementet att driva frågan
 • undanröjande av hinder
 • val av huvudsajt, exempelvis Luleå
 • ekosystem med klustermotor som samverkar med övriga aktörer
 • produktutveckling
 • långsiktighet
 • aktion nu!

Rymdturismen kan bidra till teknikspridning och synergier till andra delar av innovationssystemet. Starka kopplingar finns till exempelvis

 • materialteknologi
 • virtuell och förstärkt verklighet
 • energi.

Läs agendan

Destination rymden

Last updated 15 November 2021

Page statistics