Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Additiv tillverkning och 3D-printing

Additiv tillverkning förändrar sättet vi designar, tillverkar och använder varor och produkter. Genom additiv tillverkning kan konsumenter direkt påverka produktutveckling, design, leveranser och logistik. När industrin och konsumtionsmönster förändras kommer det att få stort genomslag.

Additiv tillverkning är en tillverkningsteknik där man lager för lager bygger upp en tredimensionell komponent utifrån en 3D-CAD-modell. Tekniken har många styrkor:

 • den tillåter variation och komplexitet utan merkostnad
 • den tillåter produktion av former som inte går att producera med traditionell teknik
 • den ger lite spill eftersom man lägger till nödvändigt material istället för att ta bort överflödigt material
 • man kan använda material som är svåra, eller omöjliga, att bearbeta på traditionellt vis
 • den tillåter snabb prototypframtagning och relativt låg startkostnad
 • den öppnar för utveckling av snabbare, mer miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva värdekedjor
 • den för samman människor med olika bakgrund, vilket kan leda till nya idéer och innovationer på en rad områden.

Det övergripande målet är att göra Sveriges industrier och människor konkurrenskraftiga och ledande inom additiv tillverkning. Delmålen är bland annat:

 • signifikant ökad export av produkter och tjänster relaterade till additiv tillverkning
 • introduktion av additiv tillverkning/3D-printing på alla nivåer i utbildningssystemet
 • utvecklade material till 3D-skrivare baserade på till exempel metall och biomaterial
 • ökad finansiering av forskning och innovation runt additiv tillverkning.

För att nå dessa mål, nå en höjd medvetandenivå för additiv tillverkning och skapa en nationell kraftsamling på området föreslår agendan insatser inom fyra huvudområden:

 • samarbete, nationellt och internationellt
 • pilotprojekt och testbäddar
 • kompetens och utbildning på alla nivåer från grundskola till högre utbildning och vidareutbildning av designer och ingenjörer
 • forskning och innovation inom områden som material, processutveckling, design, produktionsteknik, miljö och affärsmodeller.

Samverkan föreslås genom bland annat skapandet av ett nätverk för additiv tillverkning och gemensamma makerspaces för ökade möjligheter att skapa nya produkter och möta likasinnade.

Kontakt

Mats Falck, Umeå universitet

mats.falck@umu.se

Last updated 12 July 2017

Page statistics