Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

STRIM – agenda för gruv och metallutvinnande industri

Den starka svenska gruvsektorn ställs inför nya utmaningar på en rad områden de närmaste två decennierna. Ett brett insatspaket för både hårda och mjuka värden ska göra sektorn fortsatt mycket konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden.

Sverige har en mycket konkurrenskraftig gruv- och leverantörssektor som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och effektivitet inom utvinningen och vidare förädling. Internationell efterfrågan på metaller och mineralråvaror är fortsatt stark, men i framtiden ställs den svenska gruv- och leverantörssektor inför en allt tuffare uppsättning krav med avseende på miljöbelastning och hållbarhet.

Visionen för 2030 är uppdelad i sju delområden:

  • innovativ djupprospektering – förbättring av borrteknik och prospekteringsmetoder för att utöka tillgången på inhemsk metall
  • gruvdrift – förstärkning av den svenska gruvsektorns konkurrenskraft med hjälp av mer effektiv teknik och miljövänliga, säkra processer
  • anrikning – ökning av resurseffektiviteten och energieffektiviteten
  • återanvändning och metallurgi – minimering av miljöpåverkan och maximering av det ekonomiska resultatet genom ett effektivt tillvaratagande av produktionsrester och skrotat material
  • återvinning och miljöprestanda – minimering av gruvdriftens totala fotavtryck
  • attraktiva arbetsplatser – minimering av personal under jord genom ny teknologi för utvinning
  • jämställdhet i gruvdriften – bryt könsmönster såväl som malm.

Bland de främsta insatserna för visionens uppfyllande står nya tekniska landvinningar och innovationsprojekt inom utvinningsteknik, teknik för återanvändning av material och energi, strategier och teknologi för utveckling av attraktiva arbetsplatser och strukturella krafttag för jämställdhet i gruvsektorn.

Industrin och akademin behöver samverka på flera plan för att nå målen i visionen och säkra den svenska gruvdriftens framtida konkurrenskraft. Utbildningsprogrammen behöver ligga i samklang med de senaste innovationerna, och gränsövergångar mellan industrinätverk och akademiska nätverk behöver minimeras.

Kontakt

Pär Weihed, Luleå tekniska universitet

par.weihed@ltu.se

Last updated 1 December 2021

Page statistics