Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Mjukvaruutveckling

Mjukvara är ett möjliggörande kunskapsområde som finns och används i alla domäner och samhällssektorer. Det är en nyckelteknologi för samhälle och industri och har därför avgörande betydelse för nationell tillväxt och konkurrenskraft.

Många svenska företag är beroende av innovativ och effektiv mjukvara för att upprätthålla sin konkurrenskraft. I framtiden kommer mjukvara fortsätta att öka i betydelse som ett av våra mest kraftfulla verktyg för att möta såväl individuella, affärsmässiga som samhälleliga utmaningar. Detta gäller världen över. Sverige har en världsledande roll när det gäller forskning och utveckling av mjukvara. Detta ger Sverige ett strategiskt försprång att också tillvarata i det nationella arbetet att utveckla och stärka framtidens Sverige, landets tillgångar och konkurrenskraft.

Visionen för 2020 är att Sverige ska vara centrum för mjukvaruinnovation. Agendan sätter upp mål som kategoriseras under de tre rubrikerna Advance-Boost-Create. Bland dessa mål hittar vi exempelvis:

  • förädlade nationella resurser
  • god spridning av resultaten till alla intressenter i innovationssystemet
  • ökad attraktivitet hos mjukvaruutbildningar
  • 1000 nya svenska mjukvaruintensiva företag om minst 100 anställda år 2020.

För att nå vision och mål föreslår agendan strategier för att renodla nationella styrkor och konkurrensfördelar. Mjukvaruutveckling behöver betraktas som en egen tvärvetenskaplig disciplin med sitt eget fokus, i stället för att vara en underdomän till traditionella produktionsdiscipliner. Konkret föreslås

  • akademiska utbildningar som matchar agendans uppsatta mål
  • utveckling av metoder och verktyg
  • skapandet av testbäddar och demonstratorer.

Samverkan mellan aktörer och kompetenser, inte minst mellan industri och akademi, föreslås säkerställas genom:

  • upprättandet av minst fem nationella innovationskluster
  • bättre stöd för små och medelstora företag
  • nationella program inom mjukvaruutveckling.

Last updated 15 November 2021

Page statistics