Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

GIMI - Grön materialutveckling inom infrastrukturområdet

Stat och kommun satsar årligen mer än 100 miljarder kronor för att bygga och underhålla det nationella väg- och järnvägsnätet. Det är nu dags att göra infrastrukturbyggandet mer effektivt och skapa hållbara innovationer för framtidens gröna infrastruktur.

En väl fungerande transportinfrastruktur är en förutsättning och en drivkraft för ekonomiskt tillväxt. Det gäller inte minst ett land som Sverige, där avstånden till våra viktigaste marknader ställer extra krav på effektivitet. Utvecklingen av byggmetoder, smart användning av informations- och kommunikationsteknik behöver gå hand i hand med grön materialutveckling på hög nivå. Sverige har med sin kunskapsbas och närheten mellan anläggningsägare, industri och näringsliv unika förutsättningar för att driva utveckling på hög internationell nivå. Sverige kan bli världsledande på området och sätta dagordningen för morgondagens hållbara lösningar.

Agendans vision är att etablera ett paradigmskifte inom svensk infrastruktursektor genom ett nära samarbete mellan industri och akademi. Agendan beskriver utvecklingsarbetet från 2012 till 2030 och visar vilka delmål, aktiviteter och mätbara milstolpar som finns utmed vägen.

Agendan identifierar och beskriver också de olika samintressen och avstämningar som finns med andra nationella teknikområden och deras strategiska agendor. Utmaningarna är att:

  • skapa samsyn
  • skapa vilja att bryta mönster
  • hålla fokus över tid
  • bygga ägandeskap för området.

En detaljerad ”Roadmap” fram till 2030 beskrivs och förverkligas genom etablering av elva strategiska underområden (SSE) med en ansvarig koordinator och en tydlig ledningsstruktur för koordination och rollbesättning. Stödjande standarder och regler ska tas fram, och ett starkt nationellt och internationellt nätverk för spridning, kommunikation och tvärvetenskaplig samverkan ska etableras. Måluppfyllnad sker genom mätning av tydliga nyckeltal för:

  • agendans effekt
  • behovet av förbättringar
  • aktuell position på ”roadmappen”.

Två referensgrupper, en nationell och en internationell, ska garantera att teknikområdet inkluderar alla nödvändiga aktörer och samordnas med andra nationella och internationella utvecklingssatsningar inom teknikområdet.

Kontakt

Nicole Kringos, KTH

kringos@kth.se

Last updated 4 August 2023

Page statistics