Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Arbetsorganisation i skolan

Utbildning är en av samhällets främsta angelägenheter. Politiska satsningar görs regelbundet men har sällan fokus på den operativa skolverksamheten. Denna agenda identifierar relevanta förbättringsområden och lyfter fram alternativa utvecklingsinsatser avseende arbetsorganisationen i skolan.

I skolsektorn är mer än en kvarts miljon personer anställda. Skolan är en av samhällets mest centrala institutioner och är samtidigt en av Sveriges största arbetsgivare. Få branscher har lika stor påverkan på samhället som skolan. Med tanke på skolans avgörande betydelse är kontinuerlig utveckling och innovation nödvändigt. Flera mätningar och utvärderingar indikerar dessutom att svenska ungdomars kunskapsnivå uppvisar en sjunkande trend. Agendan utgår från att mycket av det arbete som görs i skolor och klassrum fungerar väl. Samtidigt visar möten med branschen att det finns ett stort behov och en betydande innovationspotential när det gäller att utveckla arbetsorganisationen i skolan. Det handlar om planering, ledning, styrning och uppföljning av strukturer, processer och relationer.

Agendan identifierar centrala utmaningar i skolverksamheten:

 • kraven på individanpassning
 • tiden för samordning
 • rektorernas roll
 • det pedagogiska ledarskapet
 • konkurrensen mellan skolor
 • rekryteringen av lärare.

Utmaningarna ska mötas med hjälp av sju steg till förnyelse och förbättring:

 • visualisera arbetsprocessen
 • utveckla chefs- och ledarrollen
 • lyfta fram alternativ organisering
 • granska kommunernas tudelade roll
 • fokusera på organisering för likvärdighet
 • förbättra rekryteringsprocesserna
 • skapa samverkan för kunskapsutveckling.

Agendan förordar en kraftsamling av ledande forskare, att det skapas gemensamma arenor för probleminventering, en fokusering på verksamhetsnära forskning och en involveraring av den akademiska vidareutbildningen.

Samverkan föreslås specifikt ske via starka FoU-miljöer där akademisk forskning kombineras och kompletteras med samforskning kring lokala utvecklingsinitiativ samt med följeforskning för att kunna utforska innovativa organisationslösningar. FoU-miljöerna tar avstamp i nära dialoger med praktiken och systematiska probleminventeringar genomförs tillsammans med partner som verkar utanför akademin.

I skolsektorn är mer än en kvarts miljon personer anställda. Skolan är en av samhällets mest centrala institutioner och är samtidigt en av Sveriges största arbetsgivare. Få branscher har lika stor påverkan på samhället som skolan. Med tanke på skolans avgörande betydelse är kontinuerlig utveckling och innovation nödvändigt. Flera mätningar och utvärderingar indikerar dessutom att svenska ungdomars kunskapsnivå uppvisar en sjunkande trend. Agendan utgår från att mycket av det arbete som görs i skolor och klassrum fungerar väl. Samtidigt visar möten med branschen att det finns ett stort behov och en betydande innovationspotential när det gäller att utveckla arbetsorganisationen i skolan. Det handlar om planering, ledning, styrning och uppföljning av strukturer, processer och relationer.

Agendan identifierar centrala utmaningar i skolverksamheten:

kraven på individanpassning

 • tiden för samordning
 • rektorernas roll
 • det pedagogiska ledarskapet
 • konkurrensen mellan skolor
 • rekryteringen av lärare.

Utmaningarna ska mötas med hjälp av sju steg till förnyelse och förbättring:

 • visualisera arbetsprocessen
 • utveckla chefs- och ledarrollen
 • lyfta fram alternativ organisering
 • granska kommunernas tudelade roll
 • fokusera på organisering för likvärdighet
 • förbättra rekryteringsprocesserna
 • skapa samverkan för kunskapsutveckling.

Agendan förordar en kraftsamling av ledande forskare, att det skapas gemensamma arenor för probleminventering, en fokusering på verksamhetsnära forskning och en involveraring av den akademiska vidareutbildningen.

Samverkan föreslås specifikt ske via starka FoU-miljöer där akademisk forskning kombineras och kompletteras med samforskning kring lokala utvecklingsinitiativ samt med följeforskning för att kunna utforska innovativa organisationslösningar. FoU-miljöerna tar avstamp i nära dialoger med praktiken och systematiska probleminventeringar genomförs tillsammans med partner som verkar utanför akademin.

Kontakt

Fredrik Molin, Institutet för Personal- & Företagsutveckling

fredrik.molin@ipf.se

Last updated 15 November 2021

Page statistics