Peak Innovation II

Reference number
Coordinator Mid Sweden Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 12 000 000
Project duration October 2011 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Satsningens verksamhet syftar till att uppnå visionen och skapa hållbar tillväxt. De långsiktiga övergripande målen och positionerna kopplade till visionen har enligt ovan till stor del redan uppnåtts. Företagen visar ett ökande intresse kring affärsutveckling och FoU-samarbete med forskningsmiljöer. Initiativet har hos forskningsmiljöerna möjliggjort anställningar som både haft en viktig roll i samproduktionen, men även bidraget med nya kunskaper och ny ämneskompetens till forskningsmiljöerna i stort. även samproduktionen med näringslivet har utvecklats starkt.

Results and expected effects

Peak Innovation har i olika grad medverkat till följande: 7 nyetablerade företag 13 marknadsintroducerade produkter/tjänster 3 inlämnade patentansökningar 19 prototyper 12 ansökningar om utvecklingsfinansiering 2 nya processer i företag 11 nystartade företag 90 medverkande företag enl. VINNOVAs kategori 1 & 2 27 medverkande akademiker 36 vetenskapliga publikationer med externa granskare Ett 70-tal FoU-projekt i samarbete med företag och idrott. Inflödet av FoU-förfrågningar från nationella/internationella företag och idrotten är fortsatt starkt ökande.

Approach and implementation

Partnerskapsstyrelsens beslutade handlingsplan inkl. organisation och arbetssätt har genomförts med bra resultat. En omorganisering skapade under en period lägre aktivitet, innefattade dock inte aktiviteter i forskningsmiljöerna. Omorganisationen påverkade även följeforskningen vars insatser under en period minskade. Flertalet internationella aktiviteter fick av samma anledning flyttas fram. Resurserna inom utvecklingsfinansiering, riktat mot företagens behov, kunde inte fullt ut användas såsom det var tänkt då en ERUF-ansökan krävde mera insatser än planerat.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.