Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Gamification of the Innovation Process

Reference number
Coordinator VELLICHOR AB
Funding from Vinnova SEK 614 954
Project duration December 2016 - July 2018
Status Completed

Purpose and goal

Målet har varit att utveckla ett instrument, i form av ett brädspel, som hjälper organisationer inom den offentliga sektorn att höja sin innovationsförmåga. Poängen med att använda oss av ett brädspel är att höja engagemanget och öka förståelsen för innovation hos såväl medarbetare som personer i ledande befattning. Under de speltester vi har genomfört har detta genomgående varit feedbacken. Spelet har nu nått en sådan färdigställandegrad att det går att massproducera. Detta innefattar spelplan, regelhäfte, spelkort, tärningar, och spelpjäser.

Expected results and effects

Speltester har genomförts med en rad olika sorters verksamheter inom offentlig sektor. Spelet väcker intresse och engagemang hos deltagarna, både för utmaningen de spelar om under spelomgången och för innovation som ett sätt att lösa dilemman och utmaningar. Maktobalansen mellan deltagare har suddats ut, alla kommer till tals och bidrar, kunnigheten om vad innovation är har ökat och konceptualiserade idéer med en tydlig koppling till gruppens utmaning har genererats. Vi förväntar oss att Innovationsspelet även fortsättningsvis kommer att ha några eller alla dessa effekter.

Planned approach and implementation

Projektet har haft tre faser. Fas 1 har handlat om spelmekanik och lay out. Vi har inventerat feedback och lärdomar från Ledarskapslabbet. Därefter justerat och vidareutveckla spelmekaniken och designen. Fas 2 har inneburit skarpa test med pilotkommunerna. Vi har förberett, genomfört och utvärderat spel-testomgångar med de fyra olika kommunerna som deltar i projektet. Fas 3 har handlat om spridning och kommersialisering. Här har vi genomfört slutgiltiga ändringar i design och spelmekanik. Vi har börjat utveckla en affärsplan och initiala marknadsföringsinsatser.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-05203

Page statistics