VFT 0 KTH

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - KTH Innovation
Funding from Vinnova SEK 1 170 485
Project duration February 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet avseende hantering av VFT-0 finansiering är idag fullt implementerat och har hanterat 34 projekt. Samtliga processer, rutiner är framtagna och implementerade med vad vi anser vara gott resultat. Projektet får hittills anses framgångsrikt i det övergripande syftet att inleda kommersiell verifiering av forskningsbaserade affärskoncept. Vi bedömer att man för relativt små medel har fått stor effekt och avancemang i enskilda projekt. Vi har totalt hanterat något färre antal projekt än prognosticerat men antalet nya VFT-0 projekt är gradvis ökande och potentialen stor.

Results and expected effects

Vi har stor användning för VFT-0 och projekt avanceras framåt till nästa steg (VFT-1, VINN Veriering, bolagisering, inkubation). Idag kan vi enkelt och snabbt lägga mindre summor för att ta projekt framåt och avgöra om GO/NO GO. Därmed avlastas senare finansieringsprogram. Projekt som når t.ex. VFT-1 har högre kvalitet än tidigare. Vi har väl integrerat aktiviteter som sker inom VFT-0 med vår existerande process och det fyller en tydlig lucka avseende finansiering som nu gör att projekt bättre kan utvärderas och framförallt föras framåt mot marknaden redan tidigt.

Approach and implementation

Upplägget och genomförandet av projektet får anses ha fungerat relativt väl även om det tog lite tid att komma igång i början och synkronisera mot partners. Idag är dock processer inkörda och vår process för underlag, beslut och uppföljning bedöms vara relativt snabb och effektiv, även om upphandlingar är en försenande steg. Vi kan behöva se hur processer och samarbete ytterligare kan stärkas mot partners för att få dem att utnyttja det mer. Vi har förvisso gjort informations- och utbildningsinsatser för att öka deras användande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.