SubUrbanLab

Reference number 2012-04572
Coordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Stockholm
Funding from Vinnova SEK 2 544 590
Project duration January 2013 - April 2016
Status Completed
Venture Städer i Europa

Purpose and goal

Projektet har syftat till att undersöka hur miljonprogramsområden kan förnyas tillsammans med boende och andra viktiga intressenter genom Urban Living Labs (ULL) för att stärka hållbarheten i dessa områden. Projektet har utvecklat och testat olika ULL-metoder för att involvera boende och intressenter, utvecklat och implementerat sex förnyelseåtgärder tillsammans med boende och intressenter samt utvärderat såväl ULL konceptet och metoderna som förnyelseåtgärderna utifrån dess bidrag till hållbarhet och dess användningspotential i Europa.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en utveckling av konceptet ULL och ULL-metoder för att involvera boende och andra intressenter samt ökat förståelsen för hur ULL kan användas i förnyelsen av miljonprogramsområden. Projektet har vidare, genom att genomföra sex förnyelseåtgärder med hjälp av ULL, bidragit till ökad social och miljömässig hållbarhet i Alby och Peltosaari, ett ökat deltagandet av boende och intressenter i förnyelsearbetet samt gynnat ökat kunskapsutbyte mellan en mångfald av aktörer.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts genom huvudsakligen tre arbetspaket (AP). I AP2 har förutsättningar för framgångsrika ULL undersökts och möjliga ULL-metoder sammanställts, vilket legat till grund för det vidare arbetet. Inom ramen för AP3 har totalt sex ULLs i Sverige (Alby) och Finland (Peltosaari) utvecklats och genomförts tillsammans med boende och andra intressenter. Arbetet i AP 4 har sedan fokuserat på utvärderingen av genomförda ULLs utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt bedömt användningspotentialen i andra städer i Europa.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.