SHC-Solution

Reference number 2015-02291
Coordinator MRD SÄLJ O BYGG AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration May 2015 - February 2016
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2013-02777-en

Purpose and goal

SHC-Solution syftar till att skapa förutsättningar och etablera partnersamarbete för kommersialisering av ett innovativt och hållbart byggsystem. Genom att kombinera korslimmat massivträ (CLT, Cross-Laminated Timber) med Koljern© tekniken, ett ramverk av plåtlättbalkar sammanfogade kring cellglasisolering, skapas robusta WoodXGlas lösningar för både nyproduktion och renoveringsprojekt.

Results and expected effects

Den kunskap och insikt projektet resulterat i har belyst styrkor av WoodXGlass samt identifierat förutsättningar för att skapa robusta lösningar. Den ökade kunskapen är en mycket god investering för ett fortsättningsprojekt, ett demonstrationshus, där systemet kan testas och jämföras med BIM-projekteringsmodell och det som är utvärderat i labbmiljö. En viktig slutsats som föreliggande rapport redovisar, är behovet av fortsätta med byggnadsfysikaliska tester i fältet.

Approach and implementation

Denna slutrapport är en rapport som redovisar ett samlat resultat från byggnadsfysikalisk undersökning och miljöanalys, samt en uppskattning av kommersialisering potential av WoodXGlass. De resultat och metoder som utarbetats i samband med föreliggande slutrapport bygger på kvalitativa och numeriska analyser av tänkbara WoodXGlass lösningar. Detta innebär att en mängd modeller har utvecklats och testats, och kan användas även framöver. Kompletterande litteraturstudier och laborativa analyser har gjorts separat för CLT och Koljern element.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.