Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ColoNode an innovative colorectal cancer prognostic method

Reference number
Coordinator Hiloprobe AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2017 - June 2018
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att genomföra aktiviteter för att förbereda försäljning av vår produkt på en global marknad. Projektet har utvecklats positivt och gett oss ökad kunskap om den svenska och internationella marknaden vilket resulterat i en anpassad marknadsstrategi och -plan. Prognosen för framtida försäljning i Sverige är gynnsam. Tillverkning av produkten är förberedd. En uppdaterad IP-plan har bidragit till högre bolagsvärde. Bidraget har möjliggjort fortsatta diskussioner med investerare, vilket i sin tur gett goda förutsättningar för fortsatt finansiering.

Expected results and effects

Fortsatt förarbete med den svenska marknaden. Anpassat produktformat utifrån tillverkningsaspekter. Påbörjat en lista över samarbetspartners och distributörer. Utvärderat, kontaktat och erhållit offerter från tillverkare. Uppdaterat befintlig konkurrensanalys. Etablerat kontakt gällande hälsoekonomisk analys. Undersökt säljkanaler och internationalisering. Uppdaterat IP plan. Fortsatt dokumentation inför CE-märkning. Uppdaterat finansieringsstrategi och upplägg tillsammans med potentiella investerare.

Planned approach and implementation

Projektet har väsentligen följt projektplanen. Alla aktiviteter har dock inte rymts inom budget varför en prioritetsordning fastställts. Genomförda aktiviteter har bidragit med väsentlig information och kunskap som ligger till grund för en uppdaterad strategi och beslut under projektets gång. Viktigt och bra har varit att bidraget möjliggjort att låta olika aktivitetsspår löpa parallellt till gagn för bolagets utveckling i dess helhet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 29 October 2017

Reference number 2017-03708

Page statistics