Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Attraktiv och hållbar mat för hälsa

Med starka tekniska och ekologiska försprång, och med konsumenter som är medvetna och ställer stora krav har Sverige i dag en stark livsmedelssektor. Genom forskning, samspel och systemtänkande behåller sektorn sin bäring på konkurrenskraft och förmåga till hållbar tillväxt också i framtiden.

Den svenska livsmedelssektorn är i dag stark och konkurrenskraftig. Teknik och produktionsmetoder är internationellt sett hållbara och har bra miljöprestanda. Industrin stärks också av att svenska livsmedelskonsumenter är medvetna och ställer stora krav på både kvalitets- och miljöegenskaper, vilket är och bör vara ett fokusområde även framåt. Sektorn behöver emellertid en förstärkt och bred satsning inom sin innovationskultur, för att säkra sin styrkeposition också i framtiden.

Agendan identifierar tre övergripande huvudmål för 2022:

  • starkare forskningsbas på en högre systemnivå än enskilda företag, med ett samlat statligt finansierat forskningsinitiativ
  • förstärkt samspel, där en plattform skapas för förstärkt FoI-samspel både inom sektorn och med andra sektorer
  • förstärkt innovationsförmåga, där aktörer i innovationssystemet knyts närmare varandra och samsyn skapas mellan inte minst akademi och industri. Generellt bör utbildningsnivån ökas och specialiseras i hela sektorn.

Målen ska förverkligas genom både offentliga och privata satsningar, bland annat:

  • en ökad satsning på forskning parallellt med innovationsstimulerande åtgärder
  • helhetsansatser inom hela produktionssystemet för att uppnå innovation inom alla delar av värdekedjan.

Ett systemtänkande och därmed inkludering av hela kedjan är central för att uppnå målsättningarna. Agendan föreslår att man utgår från sådana frågeställningar som är gemensamma för kedjans alla delar, exempelvis ”hur skapar vi gemensamt de attraktiva livsmedel och tjänster som tillfredsställer slutkonsumentens krav och önskemål” eller ”hur skapar vi gemensamt de mest kostnadseffektiva logistik- eller kommunikationslösningarna”. På det sättet underlättas systeminnovationer i livsmedelssektorn.

Läs agendan

Attraktiv och hållbar mat för hälsa

Last updated 15 November 2021

Page statistics