Så stärker vi innovationsförmågan

Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga för hållbar tillväxt. Det gör vi främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.

Vår spännvidd är bred

Innovation behövs i hela samhället för att möta samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför spänner våra satsningar över många samhällsområden och sektorer, både i privat och offentlig verksamhet. 

Möjlighet att experimentera

Vi ger finansiering i tidiga skeden av innovationsprocesser där riskerna är stora och där projekten oftast inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Vi ger möjlighet för företag och organisationer att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt.

Innovation uppstår i samspel

Innovation uppstår ofta i ett samspel där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Därför handlar merparten av våra satsningar om att stimulera samverkan, där universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag och offentlig verksamhet samarbetar för att utveckla nya lösningar.

Samhällsutmaningar som drivkraft

Utmaningar är en stark drivkraft för innovation. Vi gör satsningar för att få fram nya lösningar som möter stora samhällsutmaningar, med utgångspunkt från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. Målen handlar om bland annat minskad klimatpåverkan, hållbar produktion och god hälsa.

Internationell uppkoppling

Innovation sker i allt högre grad i internationella nätverk. En viktig del i vår verksamhet är att koppla ihop företag och organisationer i Sverige med aktörer i andra länder och att främja internationella samarbeten inom forskning och innovation.  

Långsiktiga effekter

Det tar ofta flera år innan satsningar på forskning och innovation får effekt i samhällsekonomin. Det beror på att det tar tid innan ny kunskap och nya idéer kan omvandlas till färdiga varor, tjänster eller produktionsmetoder. Det tar också tid innan de når en marknad eller sprids och ger nytta på andra sätt. Det vi gör i dag lägger grund för Sveriges framtida välstånd och samhällsutveckling.

Våra prioriterade områden

Har du vad som krävs för att delta i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade?

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer för att driva utveckling inom viktiga områden som digitalisering av vården och produktion av biologiska läkemedel.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.

Långsiktiga program som förverkligar detta

Så samarbetar staten och fordonsindustrin för att finansiera forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Läs mer om programmet, våra erbjudanden och hur du ansöker.

Inom de 17 strategiska innovationsprogrammen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.

I ett kompetenscentrum samarbetar universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer för att bedriva forskning i världsklass.

Särskilda områden vi satsar på just nu

Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Vår finansiering ska komma både kvinnor och män tillgodo och projekten vi finansierar ska bidra till ökad jämställdhet.

Vinnovas Industrial Liaison Office (ILO) ska stödja svenska företag som leverantörer till storskaliga forskningsanläggningar.

Senast uppdaterad 25 april 2018   |   Sidansvarig: Karin Tell   |   Statistik för sidan