Så stärker vi innovationsförmågan

Vinnova bidrar till att stärka Sveriges innovationsförmåga. Det gör vi främst genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt.

Vår spännvidd är bred

Innovation behövs i hela samhället för att möta samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför spänner våra satsningar över många samhällsområden och sektorer, både i privat och offentlig verksamhet. 

Möjlighet att experimentera

Vi ger finansiering i tidiga skeden av innovationsprocesser där riskerna är stora och där projekten oftast inte skulle bli verklighet utan statligt stöd. Vi ger möjlighet för företag och organisationer att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt.

Innovation uppstår i samspel

Innovation uppstår ofta i ett samspel där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Därför handlar merparten av våra satsningar om att stimulera samverkan, där universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag och offentlig verksamhet samarbetar för att utveckla nya lösningar.

Samhällsutmaningar som drivkraft

Vi gör satsningar för att få fram nya lösningar som möter stora samhällsutmaningar. Det kan till exempel handla om omställningen till ett hållbart samhälle eller de utmaningar som en åldrande befolkning innebär. Utmaningar är en viktig drivkraft för innovation.

Långsiktiga effekter

Det tar ofta flera år innan satsningar på forskning och innovation får effekt i samhällsekonomin. Det beror på att det tar tid innan ny kunskap och nya idéer kan omvandlas till färdiga varor, tjänster eller produktionsmetoder. Det tar också tid innan de når en marknad eller sprids och ger nytta. Det vi gör i dag lägger grund för Sveriges framtida välstånd och samhällsutveckling.

Våra prioriterade områden

Har du vad som krävs för att vara med i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade innovationer?

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Digitaliseringen av vården och utveckling av biologiska läkemedel är några av de spännande utmaningarna inom hälsoinnovationer.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.

Långsiktiga program som förverkligar detta

Alla erbjudanden, information om programmet och hur du ansöker inom FFI - Fordonsstrategisk forskning och innovation.

Inom de 17 strategiska innovationsprogrammen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster.

Satsningen arbetar utifrån förutsättningen att samhällsutmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige.

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.

I ett kompetenscentrum samarbetar universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer för att bedriva forskning i världsklass.