Utgiven
2009-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:10
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-60-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
44
Författare
Lucia Crevani, Kristina Palm, David Sköld & Mats Engwall - Industriell ekonomi och organisation, KTH
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-00488
Ämne
Ledning och organisering

Antalet företag som levererar tjänster och service ökar och är därmed en allt viktigare del av arbetsmarknaden med en betydande potential att bidra till Sveriges tillväxt. Forskning om hur ledning och arbetsorganisation bidrar till att utveckla och effektivisera tjänsteverksamheter är dock eftersatt i jämförelse med motsvarande forskning inom tillverkande industri. Kunskap om den roll arbetets organisering spelar för tjänsteföretagens utvecklings- och innovationsförmåga vilar idag istället till stor del på erfarenheter från stora svenska industriföretag.

Denna rapport är en behovsinventering kring vilka utmaningar som tjänsteföretag står inför och vilka kunskapsbehov de har när det gäller frågor kring hur tjänsteföretag organiserar eller leder sitt arbete.

Under åren 2009-2013 satsar Vinnova 45 miljoner kronor på forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar ledning och organisering av tjänsteverksamheter. Rapporten utgör en del av förarbetet till utlysning Vinnande tjänstearbete och kompletterar ett annat förarbete – Managing and organizing for innovation in service firms" – som sammanställt den vetenskapliga litteraturen inom området.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (243 kB)