Utgiven
2013-april
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2013:07
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-89-2
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
60
Författare
Eric Giertz, Per Levén, Robert Sörensson & Monia Lougui
Pris
227 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2011-04087
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning genomförs nu en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Miljöteknik samt Energi. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analyser av andra näringsgrenar, andra aspekter av innovationssystemen och internationell kontext. Dessutom kommer studierna att uppdateras med jämna mellanrum för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling. Föreliggande studie analyserar företag inom informations- och kommunikationsteknik.

Informations- och kommunikationstekniken förändrar produkter, tjänster och kon-kurrensvillkor i snart sagt alla företag och branscher. Numera genomsyrar den därför också många olika verksamheter i traditionsmättade branscher. Inom tjänstesektorn gäller det exempelvis företag inom bankväsendet och i medieindustrin och inom tillverkningssektorn gäller det en mängd teknikföretag som fått allt större elektronik-innehåll i sina produkter. Man skulle därför med visst fog kunna hävda att många företag inom mer traditionella branscher numera utgör en viktig del av IKT-sektorn. I denna studie har vi dock valt att inte ta med företag i traditionella branscher, som nu genomgår teknikskiften och strukturförändringar där IKT-innehållet spelar en viktig roll. Vi har i stället helt fokuserat på de företag som har informations- och kommunika-tionsteknik som sin huvudverksamhet.

Ladda ner lista över de 2 704 IKT-företagen som ingår i studien.