Utgiven
2017-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2017:03
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-63-9
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
70
Författare
Katrin Danerlöv & Judit Wefer - Vinnova (EU-Samordningsfunktionen)
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
EU

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Vid detta rapporteringstillfälle närmar sig Horisont 2020 halvtid och av programmets knappa 80 miljarder euro budgeterade för sjuårsperioden hade i februari 2017 runt 21 miljarder euro kontrakterats.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i februari 2017. EU-kommissionen publicerar återkommande ackumulerade data av hittills genomförda utlysningar. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, koordinatorer, beviljade medel, andelar av deltaganden, andel av koordinatorer och andelar av beviljade medel.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan