Regeringsuppdrag Kina

Föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningsarbete med Kina - U2010/7180/F

Utgiven
2011-oktober
Serie
Vinnova Information/Policy VP 2011:02
ISBN
ISSN
1650-3120/1651-3568
Språk
Svenska
Antal sidor
102
Författare
Vinnova, Vetenskapsrådet, Formas, Fas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen
Kategori
Internationell samverkan
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2010-02894

Regeringen har uppdragit åt Vinnova, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Statens energimyndighet (STEM) och Rymdstyrelsen att gemensamt föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. Vinnova har samordnat utförandet av uppdraget.

Rapporten är strukturerad i tre delar. Den innehåller en kartläggningsdel med en bakgrund om Kinas utveckling och svenska aktörers kopplingar till Kina liksom andra länders verksamhet avseende Kina, en redovisning av problematik kring immaterialrättsliga frågor och två kapitel med myndigheternas erfarenheter och slutsatser i förhållande till regeringsuppdraget.